NSC: HET BOEK 

niet-sturende communicatie (Boom)

 


 BEKIJK EEN NIET-STUREND GESPREK

video NSC

  


 

 NIEUWS

Nieuwe website over 

'Echt luisteren'

www.echtluisteren.com

Op deze site:

Nieuwe training:

Training Luisterwandelaar o.a. voor wandelvrijwilligers

 

Reciproke praktijktraining:

Gezamenlijke training van clienten en beroepskrachten.

Info:0651063510

Download 'Inhoud en eindtermen Train de Trainer NSC'


Train-de-trainer NSC


De inhoud van de training

De training is ontwikkeld voor beroepskrachten die de basistraining 'Niet-sturende Communicatie' gevolgd hebben.
Zij willen zich vervolgens theoretisch en praktisch bekwamen in het trainen en coachen van andere beroepskrachten.

Voor cursisten die nog geen basistraining hebben gevolgd, wordt, in twee hele dagen, met tussentijd om praktische oefeningen in de praktijk uit te voeren, de basistraining Niet-sturende Communicatie gegeven. Dit is een voorwaarde om met de Train-de-trainer te kunnen en mogen meedoen.

In de Train-de-trainer Niet-sturende Communicatie wordt in trainingssessies, verspreid over vijf hele dagen, intensiever en diepgaander dan in de basistraining ingegaan op de uitgangspunten en het gebruik van Niet Sturende Communicatie. Er wordt intensief aandacht besteed aan het aanleren en verbeteren van trainersvaardigheden.

Tussen deze dagen wordt een tussentijd van telkens minimaal twee weken gepland om oefeningen uit te werken in de eigen praktijk.

De cursisten krijgen praktijkopdrachten die in een latere trainingssessie uitgebreid behandeld en geanalyseerd worden. De praktijkopdrachten worden met behulp van digitale video opgenomen.

Op basis van de gemaakte video-opnamen wordt de toekomstige trainer door middel van intervisie en praktische oefening (didactisch rollenspel) geschoold en getraind.

Ook wordt in de Trqain de Trainer aandacht besteed aan de didactiek van het trainen en coachen van begeleiders die gebruik (gaan) maken van Niet-sturende Communicatie.

 Na afloop van de trainingssessies, wordt twee keer een intervisiebijeenkomst van een dagdeel gepland: de eerste na drie maanden en de tweede na ongeveer een half jaar.

Verdere intervisie is aan te bevelen. Zie hierna onder 3: Implementatie.

 

De eindtermen van Train-de-trainer NSC

1. Kennis 

 • U kent de belangrijkste aspecten uit de theorie over de menselijke communicatie.
 • U kent de theorie van Niet-sturende Communicatie en de achterliggende filosofie er van.
 • U kent de methode Niet-sturende Communicatie en andere hulpmiddelen om het gesprek te structureren goed zodat U mede daardoor in staat bent anderen hierin te coachen.
 • U kent de belangrijkste principes uit de didactiek van training en coaching, zoals dezen door Opleiding, Training en Advies van den Nieuwenhuizen gehanteerd worden.

2. Vaardigheden 

 • U kunt op uitstekende wijze een goed niet sturend gesprek voeren met gebruikmaking van verbale en non-verbale spiegeling.
 • U kunt dit in de praktijk toepassen in de communicatie met mensen met een verstandelijke beperking (lichte en matige verstandelijke beperking)
 • U bent in staat om goed en verantwoord met de methode Niet-sturende Communicatie en de hulpmiddelen om het gesprek te structureren, te werken.
 • U kunt de cliënt zoveel mogelijk de regie over het gesprek geven.
 • U kunt begeleiders didactisch verantwoord trainen en coachen in het gebruik en de toepassing van Niet-sturende communicatie.

3. Attitude 

 • U realiseert in de communicatie met cliënten een vriendelijke, open, en zichtbaar cliëntgerichte houding.
 • U zet zich in voor een gelijkwaardige benadering in de communicatie en houdt daarbij rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de cliënt.
 • U wilt de cliënt zoveel mogelijk de regie over het gesprek geven.
 • U bent blijvend reëel optimistisch.
 • U realiseert een veilige leersituatie voor de beroepskrachten die door U gecoacht en getraind worden.
 • U laat beroepskrachten merken dat het maken van fouten tijdens het leerproces bij het leerproces hoort en benoemt telkens ook het positieve in hun leergedrag.

 

Advies voor implementatie

De Train-de-trainer Niet-sturende Communicatie heeft onder anderen als doel dat de attitude en de bejegening van de beroepskracht verandert. Deze verandering heeft alleen maar zin als het een blijvende verandering is.

Daarom is zeker gedurende minimaal twee jaar ondersteuning voor de trainer nodig door middel van intervisie in de trainingsgroep.

Na de training volgt een intervisiebijeenkomst van de trainingsgroep na drie maanden en vervolgens telkens na zes maanden of indien nodig eerder.

Voor een goede implementatie en de noodzakelijke ondersteuning van de trainer zou hierna ieder half jaar een intervisiebijeenkomst van één dagdeel gehouden moeten worden.

Opleiding, Training en Advies van den Nieuwenhuizen biedt tevens op vraag individuele consultancy en de mogelijkheid van telefonisch advies.

Om draagvlak bij het management van de organisatie waar de trainer werkzaam is te creëren, is het noodzakelijk een workshop over Niet-sturende Communicatie van één dagdeel voor het management te verzorgen.

Duur van de training

Vijf hele dagen met tussentijd van minimaal twee weken voor het uitvoeren van praktijkopdrachten.

Studiebelasting

Voor het verrichten van oefeningen in de praktijk: maximaal zes uur.
Voor het lezen en bestuderen van de reader: tien uur


Vereist beginniveau

mbo werk- en denkniveau. Een met succes voltooide basistraining Niet-sturende Communicatie.

Doelgroep cursisten

Beroepskrachten in de hulpverlening die een trainende en coachende rol bij de implementatie en uitvoering van de methode Niet-sturende Communicatie hebben of krijgen.

 

UA-101616650-1